A programról bővebben

Projektünket az Orczy parkkal közvetlenül határos gyermekotthonban és kollégiumban szeretnénk megvalósítani. A gyermekotthon az „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) keretei között működik, mely 101 fő középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló oktatását, nevelését, fejlesztését végzi. A gyermekotthon és kollégium 28 fő gyermekvédelmi gondoskodásba vett (állami gondozott) és 36 fő diákotthoni középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek elhelyezését biztosítja.

A projekt keretében az alábbi tevékenységekre kerül sor:

 • Gyógynövény– és fűszerkert kialakítása a gyermekotthon közvetlenül az Orczy parkkal határos, jelenleg elhanyagolt, gazos kb. 300 nm-es udvar-részén, az állami gondoskodásban élő gyerekek és a diákotthon lakóinak a részvételével, a kert folyamatos gondozása.
 • A projekt indulásakor 4 alkalommal a témához kapcsolódó filmek vetítése, beszélgetések a gyógy- és fűszernövényekről, az önkéntes munka céljának kommunikálása.
 • 2011. március és augusztus között heti 1 (összesen 24) alkalommal 10 gyermekotthoni gondozott és 3 kísérő a gyermekotthon közvetlen közelségében lévő Kalandparkban vesz részt fejlesztő foglalkozásokon (240 fő).
 • Projektzáró rendezvény (Kertavató piknik): a gyerekek a nyári napközis tábor és a kerület lakóinak bemutatják a kertet és árusítják az ott termelt növényeket és egyéb, általuk készített tárgyakat. A bevétel elosztásáról közösen döntenek.

A projekt célja

Állami gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek segítése, gyerekkori traumák oldása, az életvezetési és pénzügyi kultúra fejlesztésére alkalmas módszerek és eszközök alkalmazása, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, egyéni és szociális képességeik, készségeik fejlesztése.

Célcsoport

Célcsoportunk az Orczy park melletti gyermekotthon lakói (36 fő), más gyermekotthonok lakói (80 fő – Kalandprogram), és az intézmény iskolájába járó középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek (65 fő). A záró rendezvényen részt vesznek az Orczy park nyári napközis táborának lakói (100-120 fő).

A célcsoport – középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek – az értelmi sérülés mellett más típusú fogyatékossággal is együtt él (mozgás-, látás-, hallás-, beszédsérülés). A gyerekekre jellemző a megismerő tevékenység súlyos sérülése, a központi idegrendszer tartós sérülése. Önálló életvitelre nem lesznek alkalmasak, további életvitelükre jellemző a védett környezetben való gondoskodás.

A speciális iskolai oktatás, nevelés, fejlesztés mellett szükségük van a különleges fejlesztésre, melyek jelenleg: speciális gyógytorna, speciális úszás, gyógylovaglás, kutyaterápia. Erre minden tanulónknak szüksége lenne, de pénzhiány miatt csak tanulóink egyharmada jár ezekre a foglalkozásokra heti egy alkalommal.

Tanulóink nagy része munkaképes, egyszerű betanítást igénylő munkafolyamatokba bevonható. A munkában kitartással jól tűrik a monotóniát. Intézményen belüli munkák: kertgondozás, palack-zsugorítás, szövés. Intézményen kívül: istállómunka, lóápolás.

A projekt tevékenységei, módszerei, indoklás

A projekt keretében az alábbi tevékenységekre kerül sor:

 • Gyógynövény– és fűszerkert kialakítása, növénytelepítés a gyermekotthon közvetlenül az Orczy parkkal határos, jelenleg elhanyagolt, gazos kb. 300 nm-es elkerített udvar-részén, az állami gondoskodásban élő gyerekek és a pedagógusok, valamint önkéntesek részvételével. A kert kialakításához az Orczy park is segítséget nyújt (közhasznú munkások rendelkezésre bocsátása a földmunkákhoz, tereprendezéshez), a munkában részt vesznek Egyesületünk, valamint a park munkáját támogató Ezüst Delfin Egyesület önkéntesei. A projektet meghirdetjük a kerületben, így más önkéntesek is segíthetik a munkát. A fűszerkert kialakításának tervezése szakértők segítségével történik, önkéntes munka keretében.
 • A fűszerkert és az ültetett növények folyamatos gondozása, napi rendszerességgel, heti 5-10 órában. A kertgondozást a gyermekotthon gyermekfelügyelőinek irányításával szervezzük.
 • A projekt indulásakor 4 alkalommal a témához kapcsolódó filmek vetítése, beszélgetések a gyógy- és fűszernövényekről, az önkéntes munka céljának kommunikálása a szükséges ismeretek elsajátítása érdekében. Olyan filmeket szeretnénk vetíteni, melyek a természetről, a kertművelésről, a gyógy- és fűszernövényekről szólnak. A foglalkozásokat a vetítést követő tematikus beszélgetéseket a témához értő szakember (egyesületünk tagja) és a pedagógusok szervezik és irányítják.
 • Kalandpark. 2011. március és augusztus között heti 1 alkalommal 10 gondozott és 3 kísérő a gyermekotthon közvetlen közelségében lévő Kalandparkban vesz részt fejlesztő foglalkozásokon (24 alkalom, 240 fő). A foglalkozásokon részt vesznek más gyermekotthon gondozottai, valamint az iskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói.

A Kalandparkot megalapozó szükségletfelmérés eredményei:

A Kalandpark az élménypedagógia, a tapasztalati tanulás, a sport által történő nevelés eszközeivel éri el eredményeit, több területen:

Szocializációs deficitek pótlása, szociális készségek fejlesztése, közösségfejlesztés, közösségtudat kialakítása inger-gazdag környezetben környezettudatosság fejlesztése, a természeti és mesterséges környezet ápolása és megóvása, az ember és a természet kölcsönös egymásra utaltságának megismerése, korszerű ökológiai szemlélet kialakítása testi fejlesztés (egészséges életvitel, testedzés) fejlesztő testmozgás: nagy-, finom-, keresztmozgások, sorrendiség, izomtónus, szerialitás, kéz-szem koordináció, egyensúlyészlelés, mozgáskoordináció) lelki, szellemi, mentálhigiénés fejlesztés, nevelés (kockázatkezelés, értelmi, érzelmi, akarati fejlődés, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése, határozottság, magabiztosság, önfegyelem, bizalom, együttműködési képesség, és az empátia képességének fejlesztése, a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése, megőrzése, kezdeményezőkészség, önállóság, kitartás, fegyelmezettség, az emberi identitás megőrzése, a másság vállalása, elfogadása és elfogadtatása, a játék személyiségformáló erejének erősítése, a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő differenciált felzárkóztatás segítése, a tanulásban, feladat megoldásban lassabban haladó diákok elfogadtatása, a gyermekek rejtett adottságának, képességének, tehetségének kiaknázása).

Projektzáró rendezvény: Kertavató piknik a projektben résztvevő gyerekek szervezésében, a nyári napközis tábor lakóinak és az iskola tanulóinak, szüleiknek a bevonásával, melyen a projektben résztvevők bemutatják és árusítják a kertben termelt növényeket, egyéb maguk által készített tárgyakat. A bevétel elosztásáról közösen döntenek. Levetítjük a programról készült videókat is. A rendezvény kapcsolódik a nyári napközis tábor programjához (a Józsefvárosban élő, hátrányos helyzetű gyerekek töltik itt a nyarat). A konkrét program kialakítása a projekt célcsoportjának bevonásával történik. Az előkészítés során a gyerekek kisebb gyógynövény csomagokat és bemutatót készítenek a kert növényeiből.

Módszerek, indoklás. A projekt tevékenységeket a célcsoport speciális helyzetére és jellemzőire való tekintettel úgy alakítottuk ki, hogy azok a gondozottak fejlesztését, hátrányaik „ledolgozását” szolgálják. A szabadban végzett tevékenység hozzájárul a gondozottak egészségfejlesztéséhez. A célcsoport társadalmi integrációját, a „másság” elfogadtatását integrált programjaink segítik (Kalandpark, Kertavató piknik). Az alkalmazott fő nevelési módszer az élménypedagógia, tapasztalati tanulás.

Az önkéntes program tevékenység, módszerek

A projektben résztvevő fiatalok önkéntes tevékenysége: a gyógynövény- és fűszerkert kialakítása, folyamatos gondozása, valamint a záró eseményre való felkészülés, melyen részt vesznek a nyári napközis tábor lakói, és más kerületi lakosok (a kert növényeinek bemutatása, a termelt növények és más általuk készített tárgyak árusítása, a pénz felhasználásának közös meghatározása, a pénz közös elköltése).

Az önkéntes munka módszere: nem formális pedagógia alkalmazása, tapasztalati tanulás.

Várható hatások, eredmények

Személyiségfejlesztő hatás. A rendszeres, célorientált tevékenység, és a Kalandprogram által biztosított fejlesztés pozitív hatással lesz értelmi, érzelmi, akarati fejlődésükre. Fejlődik kezdeményezőkészségük, önállóságuk, kitartásuk, fegyelmezettségük. A sportolás és a munkavégzés során sikerélményekhez jutnak, az ezzel járó erőfeszítések „gyümölcse” az általuk létrehozott eredmények megbecsüléséhez, megőrzéséhez vezet. A közös tevékenység segíti az önfegyelem, bizalom, együttműködési képesség, és az empátia képességének fejlesztését.

Az integrált környezet a másság vállalása, elfogadása és elfogadtatása szempontjából jár pozitív eredménnyel.

Sportolás, értelmes szabadidős tevékenység. A Kalandpark program fizikai erőfeszítést igényel, érdekes, különleges, így vonzó a fiatalok számára. A résztvevők sikerélményhez jutnak, és örülhetnek a többiek sikerének is. A kertgondozás a program végén pénzben is kifejezhető kézzelfogható eredményeket hoz.

Képességfejlesztés. Mentális és fizikai képességeik is fejlődnek a sportfoglalkozások és a közösen végzett kerti munka során.

Közösségépítés. A program a kapcsolatépítést, közösség építést, a közösség fejlesztését szolgálja. A foglalkozást vezető pedagógusok és a növendékek egymással való kommunikációjuk is sokat fejlődik. Ez segítséget nyújt a későbbi közös munkához.

A célcsoport bevonása a projekt tervezésébe (igényfelmérés, program kialakítás, megszervezés, lebonyolítás, döntési felelősség)

A célcsoport bevonásának módja:

 • Közös projekttervezés.
 • A videó előkészítése..
 • A záró rendezvény programjának közös összeállítása.
 • Bevonás a dokumentációba (fényképezés).
 • A záró rendezvényen befolyt összegről való közös döntés, a pénz közös elköltése.

Az igényfelmérés – tekintettel a célcsoport sajátosságaira – a videó elkészítésére korlátozódott.